Regulamin Rossignol Academy

 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin zawiera zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki Rezerwacji zawieranej na odległość oraz warunki zawierania umów o Szkolenie.
 2. Definicje wyrażeń Regulaminowych:
  a) Umowa – umowa o świadczenie usług – umów o Szkolenie jazdy na nartach bądź snowboardzie;
  b) Organizator (Sprzedawca usługi) –                                                                                            c) Klient (Usługobiorca) – osoba dokonująca zakupu szkolenia, strona umowy zawieranej z Organizatorem;
  d) Uczestnik szkolenia – klient lub inną osoba, która została zgłoszona do udziału w szkoleniu na podstawie umowy zawartej przez Klienta z Organizatorem i czynnie bierze udział w szkoleniu; Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia i/lub małoletnia;
  e) Serwis Internetowy – strona internetowa Organizatora https://rossignol-academy.pl/;
 3. Przedmiotem działalności Organizatora jest organizowanie zajęć i wyjazdów szkoleniowych dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych na każdym stopniu zaawansowania, w szczególności udzielanie lekcji mających na celu podnoszenie sprawności i umiejętności, a także zdobywanie wiadomości z zakresu jazdy na nartach i snowboardzie. 
 4. Szkolenia prowadzone są w grupach lub indywidualnie, we Włoskich i Polskich ośrodkach. 
 5. Szkolenia prowadzone są w okresie od października do kwietnia.
 6. Szczegóły dotyczące rodzaju dostępnych u Organizatora szkoleń zamieszczone w Serwisie Internetowym Organizatora i mają charakter informacyjny, jak również mogą ulegać zmianom.
 7. Organizator zapewnia darmowy sprzęt narciarski od 80 cm do 140 cm dla dzieci (w wieku 3 – 12 lat) tylko w przypadku wcześniejszej rezerwacji go przez Serwis Internetowy.
 8. Sprzęt narciarski/snowboardowy wydawany jest po uprzednim wpłaceniu przez Klienta lub Uczestnika szkolenia kaucji 100 Euro (gotówką) za parę nart + kijki, która zwracana jest po oddaniu sprzętu w stanie niepogorszonym po ostatnim dniu szkolenia.
 9. Organizator nie zapewnia Uczestnikom Szkolenia ubezpieczenia w zakresie OC ani NNW.
 10. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Organizatorem jest poczta elektroniczna pod adresem e-mail: biuro@rossignol-academy.pl i pozostałe formy przeznaczone do kontaktu podane w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Formularza Kontaktowego, za pośrednictwem których można kierować pytania i informacje dotyczące korzystania z usług  szkoleniowych świadczonych przez Organizatora. Klienci i/lub Uczestnicy Szkolenia mogą kontaktować się z także na inne dopuszczalne prawem sposoby. 

II. WARUNKI REZERWACJI I ZAWARCIA UMOWY O SZKOLENIE

 1. Dokonanie rezerwacji oraz zakupu szkolenia następuje wyłącznie poprzez Serwis Internetowy Organizatora za pośrednictwem strony www.rossignol-academy.pl.
 2. Poszczególne szkolenia oferowane są przez Organizatora w zakładce Oferta na stronie internetowej www.rossignol-academy.pl.
 3. Rezerwacja Szkolenia następuje poprzez wypełnienie drogą elektroniczną Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rossignol-academy.pl w zakładce cennik/rezerwacja. Rezerwacji może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 4. Klient ma prawo dokonać rezerwacji zarówno na swoją rzecz, jak i na rzecz innej osoby (rezerwacja zbiorowa). W takim wypadku osoby te nie stają się Klientami (Usługobiorcami) w rozumieniu Regulaminu. To Klient pozostaje stroną umowy z Organizatorem oraz jest obowiązany posiadać wymagane prawem podstawy prawne do podania w Formularzu zgłoszeniowym danych innych osób korzystających ze szkolenia (np. zgodę) i powierzenia ich Organizatorowi celem realizacji szkolenia.
 5. Warunkiem zawarcia umowy o szkolenie z Klientem jest wypełnienie przez Klienta zgłoszenia /rezerwacji (w formularzu zgłoszenia), zapoznanie się z treścią Regulaminu obowiązującego u Organizatora i złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu jego treści oraz wypełnienia oświadczenia dotyczącego zdrowia. W przypadku dokonywania rezerwacji zbiorowej niezbędne jest złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszystkie osoby pełnoletnie objęte rezerwacją akceptują jego treść.  W przypadku osób małoletnich zapisy regulamin akceptują w ich imieniu rodzic lub opiekunowie prawni. 
 6. Następnie Organizator ustala możliwość zrealizowania oferty. Na podany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym/rezerwacji adres mailowy, zostaje wysłana wiadomość (Potwierdzenie rezerwacji), które zawiera:
  – oświadczenie Organizatora o otrzymaniu Zamówienia szkolenia,
  – oświadczenie o zawarciu Umowy z Organizatorem,
  – Regulamin Organizatora,
  – oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych RODO,
  – wzór oświadczenia o stanie zdrowia
  lub wiadomość informująca Klienta o braku możliwości zrealizowania oferty przez Organizatora wraz z podaniem powodu niemożliwości realizacji oferty. Dodatkowo wszystkie informację znajdują się również po zalogowaniu w Panelu Klienta.
 7. Rozpoczęcie realizacji Usługi przez Organizatora uzależnione jest od uprzedniego dokonania płatności ceny w wysokości wymaganej przez Organizatora w chwili dokonywania Rezerwacji szkolenia. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju szkolenia i stanowi część ceny za dany rodzaj szkolenia. W przypadku rezerwacji dokonanej na więcej niż jedną osobę (rezerwacja zbiorowa), obowiązek uiszczenia wymaganej części ceny za szkolenie dotyczy każdej z osób objętych rezerwacją szkolenia. 
 8. Cena szkolenia (Usługi) uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w euro lub w złotych polskich przeliczonych na podstawie kursu dnia z  NBP.
 9. W przypadku braku wpłaty ceny (opłaty) wskazanej w potwierdzeniu Rezerwacji oraz w Umowie w przewidzianym terminie, rezerwacja jest automatycznie anulowana.
 10. W przypadku anulowania rezerwacji należy złożyć nową rezerwację zgodną z cenami aktualnymi na stronie www.rossignol-academy.pl.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o szkolenie następuje poprzez udostępnienie Umowy oraz niniejszego Regulaminu w Serwisie Internetowym Organizatora w Panelu Klienta oraz poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy wraz z warunkami Umowy oraz Regulaminem na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 12. Pozostałą opłatę należną za Szkolenie należy opłacić  zgodnie z Umową.

    III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (REZYGNACJA), ODWOŁANIE I ZMIANY WARUNKÓW SZKOLENIA
 1. Niniejszy punkt Regulaminu reguluje umowne prawo wprowadzenia przez Klienta zmian w trwającej umowie oraz prawo odstąpienia od umowy o szkolenie zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Organizatora oraz dla Klienta.
 2. Organizator, który przed rozpoczęciem Szkolenia jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, powinien niezwłocznie go o tym powiadomić. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy wyraża zgodę na zmianę umowy bądź od niej odstępuje za zwrotem wszelkich uiszczonych na rzecz Organizatora należności.
 3. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
 4. Rezygnacja przez Klienta wymaga złożenia Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a w przypadku umowy zawartej przez Klienta a obejmującej więcej osób, odstąpienie wymaga wskazania, której z osób odstąpienie dotyczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla swej ważności powinno być przesłane Organizatorowi na adres biuro@rossignol-academy.pl.
 5. W przypadku rezygnacji przez Klienta na mniej niż 30 dni szkoła nie zwraca wpłaconych środków związanych z zawartą umową na usługę szkoleniową.
 6. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. 
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy jednej z osób objętych zbiorową umową opłata nie podlega zaliczeniu na poczet pozostałych osób. Warunki zwrotu reguluje poprzedni punkt (Rozdział III. pkt 4 i 5 Regulaminu). 
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Klienta lub osoby, na rzecz której Klient dokonywał zawarcia umowy istnieje możliwość przekazania dokonanych wpłat na inną, wskazaną Organizatorowi przez Klienta osobę, nieobjętą wcześniej zgłoszeniem, a mającą wziąć udział zastępczo w szkoleniu. Zamiana uczestnika szkolenia możliwa jest tylko w tej samej kategorii wiekowej oraz na tym samym poziomie zaawansowania. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może nie wyrazić zgody na dokonanie zmiany osoby uczestnika szkolenia.
 9. W przypadku kiedy Klient lub osoba, na rzecz której Klient zawierał umowę nie stawi się na szkolenie w wyznaczonym terminie oraz nie poinformuje Organizatora o rezygnacji z kursu, Klient zobowiązany jest opłacić 100% wartości szkolenia najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Organizator zastrzega możliwość naliczania odsetek maksymalnych liczonych od pełnej wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności
 10. W przypadku, w którym grupy nie będą posiadały odpowiedniej liczby uczestników szkolenia (3 dzieci lub 5 osób dorosłych – na jednym poziomie zaawansowania), Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia grupy tak, aby szkolenie mogło się odbyć w sposób bezpieczny i efektywny.
 11. W przypadku, w którym nie uda się stworzyć grupy składającej z minimum Uczestników szkolenia (3 dzieci lub 5 osób dorosłych), a także w przypadku braku możliwości połączenia grupy tak, aby szkolenie mogło się odbyć, szkoła zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia szkolenia w mniejszej ilości godzin, tj.:

a) Szkolenie 5h/dzień przy 2 dzieci trwa 3h x 5 dni + zawody; 

b) Szkolenie 2,5 h/dzień przy 2 dzieci trwa 2h x 5 dni + zawody; 

c) Szkolenie dla dorosłych 2h/5 dni przy 4 osobach trwa w sumie 8h;

d) Szkolenie dla dorosłych 2h/5 dni przy 3 osobach trwa w sumie 6h;

e) Szkolenie dla  dorosłych 2h/5 dni przy 2 osobach trwa w sumie 4h, 

o czym Organizator poinformuje Klienta. Klient, w takim wypadku ma prawo zrezygnować z kursu oraz ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów szkolenia. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu braku wymaganego minimum uczestników szkolenia (3 dzieci lub 5 osób dorosłych – na jednym poziomie zaawansowania). Może to jednak nastąpić nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwróci Klientowi uiszczone przez niego należności.
 2. W przypadku zamknięcia granic/stoków i braku możliwości dojazdu na miejsce szkolenia szkoła zwraca 100% wpłaconych środków najpóźniej do 7 dni od daty planowanego zakończenia szkolenia. Brak możliwości szkolenia musi pokrywać się z datą szkolenia.
 3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po jego rozpoczęciu, uiszczona za szkolenie opłata nie podlega proporcjonalnemu rozliczeniu.
 4. Uczestnik nie może domagać się zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie lub odszkodowania, jeżeli odwołanie imprezy nastąpiło z powodu siły wyższej, w tym warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia.
 5. Umowne prawo wprowadzenia przez Klienta zmian w trwającej umowie o szkolenie oraz umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa.

                            

  IV. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, m.in. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 2. Z zastrzeżeniem Rozdziału III pkt. 9 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem Rozdziału III pkt. 11.
 3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia szkolenia (świadczenia Usługi) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres poczty elektronicznej na adres: biuro@rossignol-academy.pl lub na pozostałe adresy kontaktowe podane w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 
 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu
 7. Zawarte w niniejszym punkcie IV. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta (Usługobiorcy) będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

IV. REKLAMACJE

 1. Jeżeli w trakcie Klient stwierdzi nieprawidłowe wykonywanie szkolenia (umowy), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora, zgłaszając na piśmie uwagi drogą mailową na adres biuro@rossignol-academy.pl, a w przypadku braku możliwości przedstawicielowi Organizatora w miejscu odbywającego się szkolenia, w celu natychmiastowego skorygowania nieprawidłowości.  
 2. Klientowi, niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Reklamację należy złożyć na piśmie wraz z opisem nieprawidłowości oraz żądaniem.
 3. Reklamacje wniesione po upływie 30 dni od zakończenia szkolenia, nie będą rozpatrywane.
 4. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym reklamacje dotyczące decyzji Organizatora bądź Instruktora w zakresie, w którym nastąpiła zmiana warunków lub czasu szkolenia, z uwagi na grożące niebezpieczeństwo uczestnika szkolenia.
 5. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator szczegółowo uzasadnia na piśmie przyczyny odmowy.

V.WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Przed rozpoczęciem szkolenia każdy z Uczestników szkolenia zobowiązany jest do złożenia deklaracji dotyczącej stanu zdrowia aktualnego na dzień rozpoczęcia szkolenia. W Przypadku osób małoletnich deklarację dotyczącą ich stanu zdrowia wypełniają za nie rodzic lub opiekun prawny.
 2. Organizator nie zapewnia karnetów do jazdy na nartach/snowboardzie po stokach w cenie szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia powinien posiadać odpowiedni karnet potrzebny do zrealizowania szkolenia.
 3. Uczestnik szkolenia musi posiadać odpowiednio dopasowany i przygotowany sprzęt do jazdy na nartach/snowboardzie oraz kask. Instruktor odmówi szkolenia uczestnika, w przypadku jego braku. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uniemożliwienia udziału w zajęciach szkoleniowych z uwagi na przyczyny od niego niezależnych.
 4. Uczestnicy szkolenia podczas trwania szkolenia mają obowiązek nosić narzutki Organizatora. W przypadku osób małoletnich, rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za przygotowanie dziecka do zajęć. Po ostatnim dniu szkolenia narzutkę zwraca się Instruktorowi. W razie zagubienia narzutki przez któregokolwiek z uczestników pobierana będzie opłata za jej utratę w kwocie 20 Euro płatna Instruktorowi lub innemu pracownikowi Organizatora.
 5. Każdy uczestnik szkolenia odpowiedzialny jest za powierzony (wypożyczony) mu sprzęt (narty, wiązania, kijki narciarskie). Sprzęt po odbytym szkoleniu należy zwrócić Organizatorowi w stanie niepogorszonym. W przypadku zniszczenia lub zgubienia nart, wiązań lub kijków przez uczestnika, pobierana będzie opłatę za ich utratę w kwocie 100 Euro – narty, 20 Euro – para kijków lub wiązań narciarskich.
 6. Uczestnik szkolenia bądź rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika małoletniego, przed przystąpieniem do szkolenia każdego dnia, mają obowiązek poinformować Instruktora o wszelkich dolegliwościach i niedyspozycjach mogących mieć wpływ na przebieg szkolenia. 
 7. Uczestnicy szkolenia zostaną przypisani do grupy na podstawie dokonanej w takich sposób w jaki wyboru dokonał Klient na podstawie zawartej umowy. W trakcie pierwszego spotkania instruktora z Uczestnikami odbędzie się weryfikacja zadeklarowanych umiejętności. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuowania kursu lub do przeniesienia Uczestnika szkolenia do innej grupy, jeśli okaże się, że umiejętności uczestnika nie odpowiadają poziomowi grupy, do której został on przydzielony na początku kursu. Sytuacja taka nie powoduje obowiązku zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniu.
 8. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do pojawienia się w wyznaczonym miejscu zbiórki, co najmniej 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć. Instruktorzy punktualnie zaczynają zajęcia, bez względu na liczebność grupy. W razie spóźnienia należy skontaktować się z Instruktorem oraz dotrzeć we własnym zakresie na miejsce trwania szkolenia. W sytuacji, gdy uczestnik szkolenia spóźni się na zajęcia, nie ma możliwości przedłużenia ich. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej określonej.
 1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wypełniania poleceń Instruktora prowadzącego zajęcia, w tym w szczególności stosowania się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć szkoleniowych oraz do poszanowania innych Uczestników Szkolenia.
 2. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenia tytoniu, w tym e-papierosów czy innych wyrobów tytoniowych. Instruktor odmówi uczestnictwa w zajęciach w przypadku, gdy uczestnik szkolenia stawił się na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub odmówi dalszego uczestnictwa jeżeli uczestnik szkolenia w trakcie trwania zajęć złamał którykolwiek z zakazów wymienionych w zdaniu poprzedzającym. W takim przypadku nie przysługuje uczestnikowi zwrot pieniędzy.
 3. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie szkolenia, np. pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakiekolwiek bóle, uczestnik szkolenia zobowiązany jest niezwłocznie niniejsze zgłosić Instruktorowi prowadzącemu zajęcia. O dalszym udziale Uczestnika szkolenia w zajęciach decyduje Instruktor.
 4. Organizator lub Instruktor prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w powierzonym sprzęcie lub uszczerbki na zdrowiu uczestnika szkolenia, powstałe wskutek nie podporządkowania się do poleceń Instruktora prowadzącego zajęcia.
 5. W sytuacji, gdy małoletni uczestnik szkolenia zgłasza instruktorowi brak chęci dalszego udziału w szkoleniu, rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek odebrać dziecko ze szkolenia ze wskazanego przez Instruktora miejscu. Miejsce może być oddalone od miejsca zakończenia szkolenia. W sytuacji, w której rodzic lub opiekun prawny nie mają możliwości natychmiastowego odbioru uczestnika szkolenia, Instruktor ma prawo przekazać małoletniego uczestnika pod opiekę pracownika szkoły.Sytuacja nie wywołuje obowiązku zwrotu kosztów z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
 6.  W czasie przerwy w zajęciach dzieci pozostają pod opieką Instruktora prowadzącego zajęcia.
 7. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika małoletniego są zobowiązani do odebrania uczestnika osobiście o ustalonej przez Instruktora godzinie i we wskazanym przez Instruktora miejscu. Jeżeli w imieniu Rodzica lub opiekuna prawnego inna osoba będzie odbierała małoletniego uczestnika, rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek poinformować Instruktora wysyłając z podanego Instruktorowi numeru do kontaktu numeru telefonu wiadomość SMS – z imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do odbioru małoletniego uczestnika szkolenia. Osoba upoważniona do odbioru ma obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości i okazać go Instruktorowi przy odbiorze małoletniego uczestnika.
 8. Rodzicie, opiekunowie prawni lub osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązani są do przybycia w miejsce zakończenia zajęć punktualnie o wyznaczonej godzinie. W razie spóźnienia Instruktor ma prawo przekazać dziecko pod opiekę innego pracownika Organizatora. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut, rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika małoletniego są zobowiązani do poniesienia opłaty dodatkowej z tytułu opieki nad małoletnim dzieckiem w wysokości 40 Euro w przypadku, w którym dziecko pozostanie pod opieką Instruktora oraz 20 Euro w przypadku, w którym dziecko pozostanie pod opieką innego pracownika Organizatora. Wybór opiekuna będzie zależny od dyspozycji czasowej Instruktora lub innego wyznaczonego pracownika Instruktora. Opłata uiszczana jest w chwili odbioru dziecka. 
 9. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Organizator zastrzega sobie prawo do czasowej lub docelowej zmiany Instruktora prowadzącego szkolenie.
 10.  Uczestnicy Szkolenia wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę za pośrednictwem portali, m. in.: Facebook, Instagram oraz strony internetowej www.rossignol-academy.plwww.winterevent.pl i wszystkich należących do grupy ABC-Holiday.pl.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient  zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować i go przestrzegać.
 2. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy Organizatora zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 
 3. Informacje podane w serwisie Internetowym Organizatora, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 4. Zmiana Regulaminu – Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu płatności; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat za szkolenie lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone rezerwacje szkolenia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o szkolenie. 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 6. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronie internetowej Organizatora oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią strony internetowej Organizatora, w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Organizatora lub podmiotów, z którymi Organizator zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 7. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 25.05.2022. 

Załączniki do Regulaminu stanowiące jego integralną część: 

 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Numer rezerwacji:………………………

Data………………………………………

Imiona i Nazwiska osób rezygnujących ze szkolenia:

………………………………………………………………………………………

Rezygnacje przyjmowane tylko na biuro@rossignol-academy.pl*